การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวคืออะไร

โลจิสติกส์คือกระบวนการการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำหรือเรียกง่ายๆ ว่าโลจิสติกส์คือทุกๆอย่างซึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่โลจิสติกส์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ นั้นก็คือ ด้านระยะทางในการเดินทางมาเที่ยว โดยหาเส้นทางที่สามารถไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดซึ่งการจัดการโลจิสติกส์จะสามารถทำให้การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวสามารถกำหนดระยะทาง และเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้การเดินทางของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลา ตลอดจนควบคุมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้